STATUTUL


ASOCIATIEI: ,,ASOCIATIA VICTIMELOR ABUZURILOR STATULUI DE DREPT DIN ROMANIA”. A.V.A.S.D.R.

ART. 1. Asociatia:,,ASOCIATIA VICTIMELOR ABUZURILOR STATULUI DE DREPT DIN ROMANIA” se constituie, in baza Legii nr. 246/2005 si potrivit prezentului Statut,;

ART. 2. Asociatia: ,,ASOCIATIA VICTIMELOR ABUZURILOR STATULUI DE DREPT DIN ROMANIA” este persoana juridica de drept privat cu scop nepatrimonial, independenta, organizata potrivit Legii nr. 246/2005, ai carei membri fondatori sunt:

NUMELE SI PRENUMELE AUTENTIFICATE DE NOTAR.

ART. 3.   Asociatia: ,,ASOCATIA VICTIMELOR ABUZURILOR    STATULUI DE DREPT DIN ROMANIA” este persoana juridica romana de drept privat, avand denumirea stabilita si aprobata de membrii fondatori.

Guvernul Romaniei prin Secretariatul General al Guvernului in conformitate cu dispozitiile art. 7. al.32 din Ordonanta Guvenului nr.20/2000 cu privire la Asociatii si Fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare a emis ACORDUL nr. 13.436 din data de 13.11.2015, privind folosirea denumirii de : ASOCIATIA VICTIMELOR ABUZURILOR STATULUI DE DREPT DIN ROMANIA.

Ministerul Justitiei – in baza cererii si a taxelor platite si a Acordului SGG, privind denumirea Asociatiei a eliberat, Dovada disponibilitatii denumirii Asociatiei: ASOCIATIA VICTIMELOR ABUZURILOR  STATULUI DE DREPT DIN ROMANIA, cu nr.149720 din data de 15.12.2015.

ART. 4. Asociatia: ,,ASOCIATIA VICTIMELOR ABUZURILOR STATULUI DE DREPT DIN ROMANIA” este o asociatie non-guvernamentala, nonprofit, independenta, cu beneficiu public.

ART.5.Durata si sediul.
Asociatia se constituie pe o perioada de timp nedeterminata si are sediul in Bacau str Oituz nr 32, conform Acceptului dat de S.C.PROIECT SERV srl Bacau cu sediul in Bacau str.Oituz nr.32;.

ART. 6. Asociatia poate deschide filiale si/sau sucursale si in alte localitati sau judete din tara sau strainatate, conform legii; poate stabili legaturi de colaborare cu organizatii similare sau poate intra in uniuni sau federatii, cu alte institutii si persoane juridice sau fizice din tara si strainatate, pentru indeplinirea scopului propus.

Filialele judetene pot aproba structuri proprii, pe modelul asociatiei si pot reprezenta Asociatia la nivel local. Pot deschide conturi in banca pe modelul Asociatiei.

ART. 7. Scopul.

Membrii asociatiei ,,ASOCIATIA VICTIMELOR ABUZURILOR STATULUI DE DREPT DIN ROMANIA” doresc sa se asocieze pentru a contribui la formarea si dezvoltarea opiniei publice , in scopul promovarii si apararii drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, in principal a dreptului la un proces echitabil, prevăzut şi garantat de dispoziţiile art.6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, a libertatii constiintei si a dreptului la asociere si la libera exprimare, etc.

Dreptul la libera exprimare si asociere este garantat de art. 20,30,39,40,41,52 din Constitutia Romaniei, de art 10 si 11 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului si art 2,7,8,19,20 si 30 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului, adoptata de ONU la Paris in 1948 si ratificata de Parlamentul Romaniei in 1994.

Asociatia militeaza pentru respectarea suveranitatii nationale, a independentei si a unitatii Statului Roman, a ordinii de drept si a principiilor democratiei constitutionale.

ART.8.Activitati.
Pentru realizarea scopului declarat, asociatia isi propune realizarea urmatoarelor activitati:

a)Acordarea de consultanta si consiliere persoanelor interesate, in domeniile respectarii drepturilor omului, dezvoltarii constiintei civice precum si in alte domenii de interes general ce privesc viata publica;
b) Dezvoltarea de programe proprii si in regim de parteneriat cu autoritatile publice si/sau cu alte asociatii si organizatii din tara si strainatate;

c)organizarea de marsuri, manifestatii publice si alte activitati de   sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii;

d) Alte activitati prevazute de lege, potrivit scopului asociatiei;

ART. 9. Membrii.
Asociatia este compusa din:
a) Membri;
b) Membri de onoare (fara drept de vot);
c) Colaboratori voluntari;
d) Personal angajat, potrivit Legislatiei muncii;
Poate deveni membru al Asociatiei: ,,ASOCIATIA VICTIMELOR ABUZURILOR STATULUI DE DREPT DIN ROMANIA” orice persoana care depune o adeziune scrisa in acest sens. Calitatea de membru se dobandeste prin aprobarea adeziunii de catre Consiliul Director. Calitatea de membru de onoare, se atribuie de catre Consiliul Director, persoanelor care si-au adus o contributie importanta la desfasurarea activitatii Asociatiei sau care au avut o activitate deosebita in domeniile de interes ale Asociatiei. Excluderea unui membru se face de catre Consiliul Director, la propunerea a cel putin doi membri ai asociatiei.

ART. 10. Drepturile si obligatiile membrilor:
Membrii Asociatiei: ,,ASOCIATIA VICTIMELOR ABUZURILOR  STATULUI DE DREPT DIN ROMANIA” au urmatoarele drepturi si obligatii:
           - Sa participe la activitatile organizate de Asociatie,
           - Sa faca propuneri in Adunarea generala;
           - Sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere;
           - Sa respecte prevederile Statutului si hotararile organelor de conducere.
           - Sa actioneze pentru cresterea prestigiului Asociatiei.
           - Sa nu intreprinda actiuni care, prin natura lor, pot leza interesele Asociatiei.
           - Sa cotizeze lunar cu o anumita suma ce va fi ulterior stabilita de Consiliul Director.

ART. 11. Structura.
        Organul de conducere al Asociatiei: ,,ASOCIATIA VICTIMELOR ABUZURILOR STATULUI DE DREPT DIN ROMANIA” este Adunarea generala, alcatuita din totalitatea membrilor, sau reprezentanti alesi de acestia;
         Organul executiv al Asociatiei: ,,ASOCIATIA VICTIMELOR ABUZURILOR , STATULUI DE DREPT DIN ROMANIA” este Consiliul Director.
         Organul de control al Asociatiei: ,,ASOCIATIA VICTIMELOR ABUZURILOR STATULUI DE DREPT DIN ROMANIA” este Cenzorul Asociatiei sau Comisia de cenzori aleasa.
       Organul de reprezentare al Asociatiei: ,,ASOCIATIA VICTIMELOR ABUZURILOR STATULUI DE DREPT DIN ROMANIA” este Consiliul Director, compus din: Presedinte, Vicepresedinte si Secretarul general.

La nivel judetean si local, Comitetul Director, al Filialei judetene sau organizatiei locale.

ART. 12. Adunarea generala.
             Adunarea generala reprezinta organul de conducere al Asociatiei.
             Adunarea generala este compusa din totalitatea membrilor Asociatiei sau din reprezentanti alesi democratic.

ART. 13. Sedintele Adunarii generale.
          Adunarea generala se intruneste o data la doi ani, in sedinta ordinara, si in sedinte extraordinare ori de cate ori este nevoie. Adunarea generala este legal constituita in prezenta a jumatate plus unu din membrii asociatiei sau reprezentantii acestora.

ART. 14. Convocarea Adunarii generale.
           Adunarea generala ordinara se convoaca de catre Consiliul director sau de cel putin 1/3 din numarul asociatilor, cu cel putin o saptamana inaintea intrunirii, prin instiintari scrise, telefonice sau prin alte mijloace.
           Adunarea Generala Extraordinara se convoaca de catre Consiliul director sau de cel putin 1/2 din numarul asociatilor, cu cel putin o saptamana inaintea intrunirii, prin instiintari scrise sau telefonice.

ART. 15. Atributiile Adunarii generale.
           Adunarea generala are urmatoarele atributii:
             a) aprobarea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;
             b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a situatiei financiare anuale;
             c) alegerea si revocarea membrilor Consiliului director si a Presedintelui;
             d) alegerea si revocarea cenzorului sau a Comisiei de Cenzori;
             e) aprobarea infiintarii de filiale si organizatii, la propunerea Consiliului Director;
             f) modificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei;
             g) dizolvarea si lichidarea asociatiei; stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
             Hotararile adunarii generale se iau cu majoritate simpla de voturi, fiecare membru avand dreptul la un singur vot. In caz de paritate, presedintele Asociatiei decide.

ART. 16. Consiliul director.
             Consiliul director este organul executiv al Asociatiei: ,,ASOCIATIA VICTIMELOR ABUZURILOR STATULUI DE DREPT DIN ROMANIA”, si este compus dintr-un numar impar de membri, minimum trei si maximum sapte. Presedintele conduce Consiliul director si reprezinta asociatia in relatiile cu tertii.

ART. 17. Sedintele Consiliului director.
            Consiliul director se intruneste in sedinta ordinara o data pe luna, si in sedinte extraordinare ori de cate ori este necesar.

ART. 18. Atributiile Consiliului director.
           Consiliul director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii generale. In exercitarea atributiunilor sale, are urmatoarele competente :

a) prezinta adunarii generale raportul anual de activitate, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, situatia financiara anuala, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;
b) incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;
c) aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei;
d) aproba primirea de noi membri si hotaraste ridicarea calitatii de membru, la      cererea celui in cauza sau la cererea a cel putin doi membri ai asociatie.

e) aproba infiintarea de organizatii locale si filiale judetene si le supune ratificarii Adunarii Generale;
f) poate imputernici orice persoana, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru al asociatiei, pentru a incheia acte juridice in numele si pe seama asociatiei sau pentru a indeplini orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea Generala.
g) hotaraste schimbarea sediului Asociatiei.
h) indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea generala.

ART. 19. Activitatea de control.
             Activitatea de control al gestiunii patrimoniului si al activitatii economico-financiare a asociatiei este asigurata de un cenzor sau comisia de cenzori, alesi de Adunarea generala. Daca este nevoie, Adunarea generala poate hotari infiintarea unei Comisii de cenzori, compusa din trei membri, care sa preia atributiile de control al activitatii asociatiei. Din comisia de cenzori trebuie sa faca parte cel putin un membru al asociatiei si un expert contabil.

ART. 20. Presedintele.
             Presedintele Asociatiei: ,,ASOCIATIA VICTIMELOR ABUZURILOR STATULUI DE DREPT DIN ROMANIA” are urmatoarele atributii:
             a) reprezinta Asociatia in relatiile cu tertii.
             b) coordoneaza activitatea compartimentelor Asociatiei.
             c) conduce Consiliul Director si prezideaza Adunarea generala.
             d) indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea generala si Consiliul Director.
             In lipsa Presedintelui asociatiei, vicepresedintii, dupa caz sau secretarul general exercita atributiile acestuia.

ART. 21. Patrimoniul.
               Patrimoniul initial al Asociatiei: ,,ASOCIATIA VICTIMELOR ABUZURILOR STATULUI DE DREPT DIN ROMANIA” este format din activul initial al Asociatiei, alcatuit din aportul in natura: birou , mese si scaune, un calculator (leptop) in valoare de cca 1000 lei si din aportul in bani al asociatilor, in valoare totala de 1200 lei.
               Patrimoniul asociatiei este alcatuit si din:
a) cotizatii, donatii, finantari, resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale, sponsorizari, mosteniri, etc;
b) activitati economice proprii in masura in care acestea sunt in concordanta cu scopul asociatiei si cu legislatia.
c) infiintarea de societati comerciale. Dividendele obtinute de asociatie din activitatile acestor societati comerciale, daca nu se reinvestesc in aceleasi societati comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului asociatiei.
d) alte venituri prevazute de lege.

ART. 22. Modificarea statutului.
            Modificarile aduse prezentului statut, necesita o majoritate de 2/3 din voturile Adunarii generale sau reprezentantilor acesteia. Prezentul Statut redactat in limba romana, in 5 (cinci) exemplare a fost adoptat in Adunarea Generala de constituire si a intrat in vigoare la data respectiva cat si la data inregistrarii sale in Registrul Persoanelor Juridice de la Judecatorie.

ART. 23. Dizolvare;
               Dizolvarea Asociatiei necesita o majoritate de 2/3 din voturile Adunarii generale. In caz de dizolvare, bunurile si fondurile Asociatiei intra in patrimoniul unei alte asociatii sau fundatii cu scop identic sau asemanator care va fi desemnata de Adunarea Generala.

MEMBRII FONDATORI:                         semnatura,

Autentificate de Notar

Pin It

A.V.A.S.D.R. - alte articole