LEGEA  Nr. 246 din 18 iulie 2005 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii 

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 656 din 25 iulie 2005


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociatii si fundatii, adoptata in temeiul art. 1 lit. S pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. La articolul 1, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    (1) Persoanele fizice si persoanele juridice care urmaresc desfasurarea unor activitati de interes general sau in interesul unor colectivitati ori, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociatii ori fundatii in conditiile prezentei ordonante."
    2. La articolul 2, litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) urmarirea realizarii unui interes general, local sau de grup;".
    3. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    Asociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei intelegeri, pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interes general, al unor colectivitati sau, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial."
    4. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    (1) In vederea dobandirii personalitatii juridice, membrii asociati incheie actul constitutiv si statutul asociatiei, in forma autentica sau atestata de avocat.
    (2) Actul constitutiv cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
    a) datele de identificare a membrilor asociati: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;
    b) exprimarea vointei de asociere si precizarea scopului propus;
    c) denumirea asociatiei;
    d) sediul asociatiei;
    e) durata de functionare a asociatiei - pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului, sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;
    f) patrimoniul initial al asociatiei; activul patrimonial, in valoare de cel putin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei, este alcatuit din aportul in natura si/sau in bani al asociatilor. In cazul aportului in natura, forma autentica a actului constitutiv si a statutului este obligatorie;
    g) componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale asociatiei;
    h) persoana sau, dupa caz, persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice;
    i) semnaturile membrilor asociati.
    (3) Statutul cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
    a) elementele prevazute la alin. (2), cu exceptia celor precizate la lit. g) si h);
    b) precizarea scopului si a obiectivelor asociatiei;
    c) modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat;
    d) drepturile si obligatiile asociatilor;
    e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei;
    f) atributiile organelor de conducere, administrare si control ale asociatiei;
    g) destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii asociatiei, cu respectarea dispozitiilor art. 60."
    5. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    (1) Oricare dintre membrii asociati, pe baza imputernicirii date in conditiile art. 6 alin. (2) lit. h), poate formula o cerere de inscriere a asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa-si aiba sediul.
    (2) Cererea de inscriere va fi insotita de urmatoarele documente:
    a) actul constitutiv;
    b) statutul asociatiei;
    c) actele doveditoare ale sediului si patrimoniului initial;
    d) dovada disponibilitatii denumirii eliberata de Ministerul Justitiei sau, dupa caz, refuzul motivat al eliberarii acesteia.
    (3) Este interzisa utilizarea in denumirea asociatiei a denumirilor specifice autoritatilor si institutiilor publice.
    (4) In cazul nerespectarii dispozitiilor alin. (3), Ministerul Justitiei va refuza motivat eliberarea dovezii disponibilitatii denumirii."
    6. La articolul 8, dupa alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) In cadrul procedurii de verificare a legalitatii cererii de inscriere si a documentelor prevazute la art. 7 alin. (2), judecatorul desemnat de presedintele instantei verifica respectarea dispozitiilor art. 7 alin. (3) si poate dispune, prin incheiere motivata, inscrierea asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor, chiar daca exista un refuz motivat al Ministerului Justitiei de a elibera dovada disponibilitatii denumirii, pe care il apreciaza ca neintemeiat."
    7. La articolul 8, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Odata cu efectuarea inscrierii, incheierea prin care s-a dispus inscrierea se comunica din oficiu, pentru evidenta fiscala, organului financiar local in a carui raza teritoriala se afla sediul asociatiei, cu mentionarea numarului de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor."
    8. La articolul 9, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Daca neregularitatile constatate privesc dispozitiile art. 40 alin. (2) din Constitutie, pentru termenul fixat va fi citat si parchetul de pe langa instanta sesizata, caruia i se vor comunica, in copie, cererea de inscriere, impreuna cu actul constitutiv si statutul asociatiei. In acest caz punerea concluziilor de catre procuror este obligatorie."
    9. La articolul 13, alineatele (2) - (4) vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Filialele sunt entitati cu personalitate juridica, putand incheia, in nume propriu, acte juridice in conditiile stabilite de asociatie prin actul constitutiv al filialei. Ele pot incheia acte juridice de dispozitie, in numele si pe seama asociatiei, numai pe baza hotararii prealabile a consiliului director al asociatiei.
    (3) Filiala se constituie prin hotararea adunarii generale a asociatiei. Personalitatea juridica se dobandeste de la data inscrierii filialei in Registrul asociatiilor si fundatiilor.
    (4) In vederea inscrierii filialei, reprezentantul asociatiei va depune cererea de inscriere, impreuna cu hotararea de constituire a filialei, statutul, actul constitutiv, actele doveditoare ale sediului si patrimoniului initial ale acesteia, la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa-si aiba sediul filiala. Dispozitiile art. 6 si ale art. 9 - 12 sunt aplicabile in mod corespunzator."
    10. Dupa articolul 13 se introduce un articol nou, articolul 13^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 13^1
    (1) Asociatia isi poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale fara personalitate juridica.
    (2) Sucursalele se constituie prin hotarare a adunarii generale.
    (3) Sucursalele desfasoara activitatile date in competenta lor de catre asociatie."
    11. La articolul 15, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    (1) Fundatia este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic intre vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, in mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, al unor colectivitati."
    12. La articolul 17 alineatul (2), dupa litera c) se introduce o litera noua, litera d), cu urmatorul cuprins:
    "d) dovada disponibilitatii denumirii eliberata de Ministerul Justitiei sau, dupa caz, refuzul motivat al eliberarii acesteia."
    13. La articolul 17, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Dispozitiile art. 17 alin. (1) si alin. (2) lit. d), ale art. 8 - 12 si ale art. 14 se aplica in mod corespunzator."
    14. La articolul 18, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18
    (1) Fundatia isi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotararii consiliului director, prin care le este alocat patrimoniul."
    15. La articolul 19, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Daca fundatia dobandeste personalitate juridica dupa decesul fondatorului, efectele liberalitatilor facute in favoarea fundatiei anterior constituirii ei se vor produce de la data actului constitutiv, pentru fundatiile infiintate prin acte intre vii, iar pentru fundatiile infiintate prin testament, de la data mortii testatorului."
    16. La articolul 23, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23
    (1) Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii, ale actului constitutiv si ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru membrii asociati care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat impotriva.
    (2) Hotararile adunarii generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozitiilor cuprinse in statut, pot fi atacate in justitie de catre oricare dintre membrii asociati care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data cand au luat cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz."
    17. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 27
    (1) Actul constitutiv poate prevedea numirea unui cenzor sau a unei comisii de cenzori.
    (2) Daca numarul asociatilor este mai mare de 15, numirea unui cenzor este obligatorie. Acesta poate fi o persoana din afara asociatiei.
    (3) In cazul in care asociatia nu are obligatia numirii unui cenzor, fiecare dintre asociati care nu este membru al consiliului director poate exercita dreptul de control."
    18. Dupa articolul 27 se introduc doua articole noi, articolele 27^1 si 27^2, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 27^1
    (1) Pentru asociatiile cu mai mult de 100 de membri inscrisi pana la data intrunirii ultimei adunari generale, controlul financiar intern se exercita de catre o comisie de cenzori.
    (2) Comisia de cenzori este alcatuita dintr-un numar impar de membri. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori.
    (3) Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil, in conditiile legii.
    (4) Regulile generale de organizare si functionare a comisiei de cenzori se aproba de adunarea generala. Comisia de cenzori isi poate elabora un regulament intern de functionare.
    Art. 27^2
    In realizarea competentei sale cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori:
    a) verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei;
    b) intocmeste rapoarte si le prezinta adunarii generale;
    c) poate participa la sedintele consiliului director, fara drept de vot;
    d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala."
    19. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 33
    (1) Modificarea actului constitutiv sau a statutului asociatiei se face prin inscrierea modificarii in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 8 - 12.
    (2) Cererea de inscriere a modificarii va fi insotita de hotararea adunarii generale, iar in cazul modificarii sediului, de hotararea consiliului director.
    (3) Despre schimbarea sediului se va face mentiune, daca este cazul, atat in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei vechiului sediu, cat si in cel aflat la grefa judecatoriei noului sediu. In acest scop, o copie a incheierii prin care s-a dispus schimbarea sediului va fi comunicata din oficiu judecatoriei in circumscriptia careia asociatia urmeaza sa-si aiba noul sediu."
    20. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 34
    Dispozitiile art. 33 se aplica in mod corespunzator in cazul modificarii actului constitutiv sau a statutului fundatiei."
    21. Dupa articolul 34 se introduc trei articole noi, articolele 34^1 - 34^3, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 34^1
    (1) Fuziunea se face prin absorbtia unei asociatii de catre o alta asociatie sau prin contopirea a doua ori mai multe asociatii pentru a alcatui o asociatie noua.
    (2) Divizarea se face prin impartirea intregului patrimoniu al unei asociatii care isi inceteaza existenta intre doua sau mai multe asociatii existente ori care iau astfel fiinta.
    (3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica si in cazul fuziunii sau divizarii unei fundatii.
    Art. 34^2
    (1) In cazul asociatiilor, decizia de fuziune sau de divizare se ia prin hotararea a cel putin doua treimi din numarul total al membrilor organului de conducere.
    (2) In cazul fundatiilor, dispozitiile art. 29 alin. (5) se aplica in mod corespunzator.
    Art. 34^3
    Dispozitiile art. 39 - 44 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice se aplica in mod corespunzator."
    22. Articolul 37 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 37
    (1) In cazul dizolvarii federatiilor, daca nu se prevede altfel in lege sau in statut, bunurile ramase in urma lichidarii se transmit, in cote egale, catre persoanele juridice constituente.
    (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica prin asemanare si in cazul retragerii din federatie a unei asociatii sau fundatii.
    (3) Retragerea din federatie se poate face numai in urma aprobarii de catre cenzori sau experti independenti a unui raport cu privire la exercitiul financiar."
    23. Titlul capitolului VI va avea urmatorul cuprins:
    "CAP. 6
    Asociatiile, fundatiile si federatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica"
    24. La articolul 38, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 38
    (1) O asociatie sau o fundatie poate fi recunoscuta de Guvernul Romaniei ca fiind de utilitate publica daca sunt intrunite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) activitatea acesteia se desfasoara in interes general sau al unor colectivitati, dupa caz;
    b) functioneaza de cel putin 3 ani;
    c) prezinta un raport de activitate din care sa rezulte desfasurarea unei activitati anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului sau, insotit de situatiile financiare anuale si de bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoasterea statutului de utilitate publica;
    d) valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori in parte este cel putin egala cu valoarea patrimoniului initial."
    25. Dupa articolul 38 se introduce un articol nou, articolul 38^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 38^1
    In sensul prezentei ordonante, prin utilitate publica se intelege orice activitate care se desfasoara in domenii de interes public general sau al unor colectivitati."
    26. La articolul 39, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 39
    (1) Recunoasterea unei asociatii sau fundatii de utilitate publica se face prin hotarare a Guvernului. In acest scop, asociatia sau fundatia interesata adreseaza o cerere Secretariatului General al Guvernului, care o inainteaza, in termen de 15 zile, ministerului sau organului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara activitatea."
    27. La articolul 39, dupa alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Cererea prevazuta la alin. (1) va fi insotita, pe langa dovada indeplinirii conditiilor prevazute la art. 38 alin. (1), de urmatoarele documente:
    a) copii de pe actul constitutiv si de pe statutul asociatiei sau fundatiei;
    b) copie de pe dovada dobandirii personalitatii juridice;
    c) dovada privind bonitatea asociatiei sau fundatiei, emisa de banca la care are deschis contul;
    d) copie de pe dovada privind situatia juridica a sediului asociatiei sau fundatiei;
    e) numele si adresa persoanelor fizice, respectiv denumirea si sediul persoanelor juridice, cu care asociatia sau fundatia colaboreaza in mod frecvent in vederea realizarii obiectului sau de activitate pentru care aceasta solicita recunoasterea statutului de utilitate publica."
    28. La articolul 39, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) In vederea stabilirii autoritatii prevazute la alin. (1), persoanele interesate sunt obligate sa puna la dispozitie Secretariatului General al Guvernului toate informatiile necesare rezolvarii cererii."
    29. Articolul 40 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 40
    (1) Autoritatea administrativa competenta este obligata ca, in termen de 60 de zile, sa examineze cererea si indeplinirea conditiilor prevazute de lege. In cazul in care constata indeplinirea acestor conditii, autoritatea administrativa competenta va propune Guvernului Romaniei recunoasterea. In caz contrar aceasta va transmite persoanelor juridice solicitante un raspuns motivat, in termen de 30 de zile de la data luarii deciziei.
    (2) In cel mult 90 de zile de la data depunerii cererii prevazute la alin. (1), precum si a tuturor documentelor necesare luarii deciziei, Guvernul Romaniei decide asupra propunerii de recunoastere. Daca propunerea se respinge, solutia va fi comunicata asociatiei sau fundatiei de catre autoritatea administrativa la care s-a inregistrat cererea de recunoastere, in termen de 120 de zile de la data depunerii cererii si a documentelor necesare luarii deciziei."
    30. La articolul 41, literele a), e) si f) vor avea urmatorul cuprins:
    "a) dreptul de a i se atribui in folosinta gratuita bunurile proprietate publica;
    ..........................................................................
    e) obligatia de a comunica autoritatii administrative competente orice modificari ale actului constitutiv si ale statutului, precum si rapoartele de activitate si situatiile financiare anuale; autoritatea administrativa are obligatia sa asigure consultarea acestor documente de catre orice persoana interesata;
    f) obligatia de a publica, in extras, in termen de 3 luni de la incheierea anului calendaristic, rapoartele de activitate si situatiile financiare anuale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, precum si in Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial. Modelul extrasului situatiilor financiare se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice."
    31. La articolul 41, litera b) se abroga.
    32. La articolul 42, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Imprejurarile prevazute la alin. (2) si (3) pot fi sesizate autoritatii administrative competente, Ministerului Justitiei sau Guvernului de catre orice persoana fizica sau persoana juridica interesata."
    33. Articolul 43 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 43
    (1) In evidentele contabile ale asociatiei sau fundatiei se vor inregistra separat bunurile achizitionate sau edificate din bani publici. In cazul dizolvarii asociatiei sau fundatiei recunoscute ca fiind de utilitate publica, bunurile provenite din resurse bugetare si ramase in urma lichidarii se vor repartiza, prin hotarare a Guvernului, catre alte asociatii ori fundatii cu scop similar sau catre institutii publice cu acelasi obiect de activitate.
    (2) In cazul dizolvarii, celelalte bunuri ramase in patrimoniul asociatiei sau fundatiei vor fi repartizate conform dispozitiilor art. 60."
    34. Articolul 44 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 44
    Litigiile referitoare la recunoasterea utilitatii publice a asociatiilor si fundatiilor se solutioneaza potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004."
    35. Articolul 45 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 45
    (1) Dispozitiile prezentului capitol referitoare la conditiile recunoasterii statutului de utilitate publica, precum si la drepturile si obligatiile asociatiilor sau fundatiilor recunoscute ca fiind de utilitate publica se aplica in mod corespunzator si federatiilor.
    (2) O federatie poate fi recunoscuta de Guvernul Romaniei ca fiind de utilitate publica daca cel putin doua treimi din numarul asociatiilor si fundatiilor care o alcatuiesc sunt recunoscute ca fiind de utilitate publica."
    36. La articolul 46 alineatul (1), litera f) va avea urmatorul cuprins:
    "f) resurse obtinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;".
    37. Articolul 47 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 47
    Asociatiile, fundatiile si federatiile pot infiinta societati comerciale. Dividendele obtinute de asociatii, fundatii si federatii din activitatile acestor societati comerciale, daca nu se reinvestesc in aceleasi societati comerciale, se folosesc in mod obligatoriu pentru realizarea scopului asociatiei, fundatiei sau federatiei."
    38. Articolul 48 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 48
    Asociatiile, fundatiile si federatiile pot desfasura orice alte activitati economice directe daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa legatura cu scopul principal al persoanei juridice."
    39. La articolul 49, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Autoritatile administratiei publice locale intocmesc liste de prioritate pentru atribuirea imobilelor prevazute la alin. (1). Listele de prioritate se realizeaza pe baza unor proceduri de evaluare cuprinzand in mod explicit criteriile folosite. Autoritatile au obligatia de a face publice aceste proceduri inainte de utilizarea lor."
    40. Articolul 51 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 51
    (1) In cadrul Camerelor Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, aparatului de lucru al Guvernului, institutiei Avocatul Poporului, autoritatilor administrative autonome, ministerelor, al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatilor administratiei publice locale functioneaza structuri pentru relatia cu mediul asociativ. Acolo unde asemenea structuri lipsesc, ele se vor constitui.
    (2) Autoritatile publice mentionate la alin. (1) se vor consulta cu reprezentantii asociatiilor si fundatiilor care isi desfasoara activitatea in sfera lor de competenta, in vederea stabilirii unor programe sau activitati comune."
    41. Articolul 53 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 53
    Litigiile nascute in legatura cu aplicarea dispozitiilor prezentului capitol se solutioneaza in conformitate cu Legea nr. 554/2004."
    42. La articolul 55 alineatul (1), litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) imposibilitatea constituirii adunarii generale sau a consiliului director in conformitate cu statutul asociatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generala sau, dupa caz, consiliul director trebuia sa se constituie;".
    43. La articolul 56, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Instanta competenta sa hotarasca dizolvarea este judecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul."
    44. Articolul 57 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 57
    Asociatia se poate dizolva si prin hotararea adunarii generale. In termen de 15 zile de la data sedintei de dizolvare, hotararea adunarii generale se depune la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul, pentru a fi inscrisa in Registrul asociatiilor si fundatiilor."
    45. La articolul 61, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice, autorizate in conditiile legii."
    46. La articolul 71, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 71
    (1) Asociatia sau fundatia inceteaza a fiinta la data radierii din Registrul asociatiilor si fundatiilor."
    47. La articolul 74, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Asociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica sunt obligate sa comunice Ministerului Justitiei, in extras, copii de pe rapoartele de activitate si situatiile financiare anuale, insotite de dovada eliberata de Regia Autonoma <<Monitorul Oficial>> ca s-a solicitat publicarea acestora si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a."
    48. Titlul capitolului XI va avea urmatorul cuprins:
    "CAP. 11
    Dispozitii privind persoanele juridice straine fara scop patrimonial"
    49. La articolul 79, litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) va stabili forma si continutul certificatelor de inscriere prevazute la art. 12 alin. (1) si la art. 17 alin. (3), precum si conditiile de eliberare a dovezii mentionate la art. 7 alin. (2) lit. d)."
    Art. 2
    Asociatiile, fundatiile, uniunile, federatiile si gruparile de persoane juridice care nu poseda certificatul prevazut la art. 12 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 vor solicita eliberarea acestuia in termen de un an de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
    Art. 3
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanta Guvernului nr. 37/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 62 din 1 februarie 2003.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                    PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              ADRIAN NASTASE

                          PRESEDINTELE SENATUI
                             NICOLAE VACAROIU