Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea (ANI) Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

Monitorul Oficial nr. 0621  din 02 Septembrie 2010
Actul nr. 176 din 01 Septembrie 2010
Emitent: Parlamentul României

Declaratie de avere / declaratie de interese


    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

    PARTEA I
    TITLUL I
    Obligaţii de integritate şi transparenţă în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice

    CAP. I
    Declararea averii şi a intereselor

    ART. 1
    (1) Dispoziţiile prezentei legi se aplică următoarelor categorii de persoane, care au obligaţia declarării averii şi a intereselor:
    1. Preşedintele României;
    2. consilierii prezidenţiali şi consilierii de stat;
    3. preşedinţii Camerelor Parlamentului, deputaţii şi senatorii;
    4. membrii din România în Parlamentul European şi membrii în Comisia Europeană din partea României;
    5. primul-ministru, membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat, asimilaţii acestora, precum şi consilierii de stat din aparatul de lucru al primului-ministru;
    6. membrii Consiliului Superior al Magistraturii;
    7. judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi, asimilaţii acestora, precum şi asistenţii judiciari;
    8. personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor;
    9. judecătorii Curţii Constituţionale;
    10. membrii Curţii de Conturi şi personalul cu funcţii de conducere şi de control din cadrul acesteia;
    11. preşedintele Consiliului Legislativ şi preşedinţii de secţie;
    12. Avocatul Poporului şi adjuncţii săi;
    13. preşedintele şi vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
    14. membrii Consiliului Concurenţei;
    15. membrii Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii;
    16. membrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare;
    17. membrii Consiliului Economic şi Social;
    18. membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;
    19. membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private;
    20. membrii Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării;
    21. membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului;
    22. membrii consiliilor de administraţie şi ai comitetelor directoare ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi ale Societăţii Române de Televiziune;
    23. preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi membrii Consiliului Naţional de Integritate;
    24. directorul general şi membrii consiliului director al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES;
    25. directorul Serviciului Român de Informaţii, prim-adjunctul şi adjuncţii săi;
    26. directorul Serviciului de Informaţii Externe şi adjuncţii săi;
    27. personalul diplomatic şi consular;
    28. directorul Serviciului de Protecţie şi Pază, prim-adjunctul şi adjunctul său;
    29. directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, prim-adjunctul şi adjuncţii săi;
    30. aleşii locali;
    31. persoanele cu funcţii de conducere şi de control, precum şi funcţionarii publici, inclusiv cei cu statut special, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul tuturor autorităţilor publice centrale ori locale sau, după caz, în cadrul tuturor instituţiilor publice;
    32. persoanele cu funcţii de conducere şi de control din cadrul unităţilor sistemului de învăţământ de stat şi unităţilor de stat din sistemul de sănătate publică;
    33. personalul încadrat la cabinetul demnitarului în administraţia publică centrală, precum şi personalul încadrat la cancelaria prefectului;
    34. membrii consiliilor de administraţie, ai consiliilor de conducere sau ai consiliilor de supraveghere, precum şi persoanele care deţin funcţii de conducere în cadrul regiilor autonome de interes naţional sau local, companiilor şi societăţilor naţionale sau, după caz, societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar sau semnificativ;
    35. guvernatorul, prim-viceguvernatorul, viceguvernatorii, membrii consiliului de administraţie, angajaţii cu funcţii de conducere ai Băncii Naţionale a României, precum şi personalul din conducerea băncilor la care statul este acţionar majoritar sau semnificativ;
    36. personalul instituţiilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă, implicat în realizarea procesului de privatizare, precum şi personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă, care administrează sau implementează programe ori proiecte finanţate din fonduri externe sau din fonduri bugetare;
    37. preşedinţii, vicepreşedinţii, secretarii şi trezorierii federaţiilor şi confederaţiilor sindicale;
    38. prefecţii şi subprefecţii;
    39. candidaţii pentru funcţiile de Preşedinte al României, deputat, senator, consilier judeţean, consilier local, preşedinte al consiliului judeţean sau primar.
    (2) Obligaţia privind declararea averii şi a intereselor revine, în condiţiile prezentei legi, şi celorlalte categorii de persoane, care sunt numite în funcţie de Preşedintele României, de Parlament, de Guvern sau de primul-ministru, cu excepţia celor care ocupă funcţii aparţinând cultelor religioase.
    (3) Activitatea de evaluare a declaraţiilor de avere, a datelor, a informaţiilor şi a modificărilor patrimoniale intervenite, a intereselor şi a incompatibilităţilor pentru persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) se desfăşoară în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate, înfiinţată prin Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, denumită în continuare Agenţia. Pentru preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei, precum şi pentru personalul acesteia, activitatea de evaluare a averii, a intereselor şi a incompatibilităţilor se desfăşoară în cadrul Consiliului Naţional de Integritate.
    ART. 2
    Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se completează potrivit anexelor nr. 1 şi 2 şi se trimit Agenţiei copii certificate, împreună cu codul numeric personal al declarantului.
    ART. 3
    (1) Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese reprezintă acte personale, putând fi rectificate numai în condiţiile prevăzute de prezenta lege.
    (2) Declaraţiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere, potrivit anexei nr. 1.
    (3) Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi activităţile prevăzute în anexa nr. 2, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Persoanele care candidează pentru funcţiile de Preşedinte al României, deputat, senator, membru din România în Parlamentul European, consilier judeţean, consilier local, preşedinte al consiliului judeţean sau primar sunt obligate să îşi declare averea şi interesele.
    (5) Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale persoanelor prevăzute la alin. (4) se depun la Biroul Electoral Central sau, după caz, la biroul electoral de circumscripţie, odată cu declaraţia de acceptare a candidaturii, în două exemplare. Biroul Electoral Central şi biroul electoral de circumscripţie transmit un exemplar al declaraţiilor de avere şi al declaraţiilor de interese la Agenţie, în termen de cel mult 48 de ore de la depunere.
    (6) Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale candidaţilor pentru funcţia de Preşedinte al României, întocmite potrivit anexelor nr. 1 şi 2, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, precum şi pe pagina de internet a Agenţiei, în termen de 10 zile de la data depunerii sau a primirii, după caz, şi se menţin publicate pe această pagină.
    (7) Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale candidaţilor pentru funcţia de deputat, senator, consilier judeţean, consilier local, preşedinte al consiliului judeţean sau primar, întocmite potrivit anexelor nr. 1 şi 2, se afişează pe pagina de internet a Agenţiei, în termen de 10 zile de la data primirii.
    ART. 4
    (1) Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se depun în termen de 30 de zile de la data numirii sau a alegerii în funcţie ori de la data începerii activităţii.
    (2) Persoanele prevăzute de prezenta lege au obligaţia să depună sau să actualizeze declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie. Declaraţiile de avere se întocmesc după cum urmează: pentru anul fiscal anterior încheiat la 31 decembrie, în cazul veniturilor, respectiv situaţia la data declarării pentru celelalte capitole din declaraţie, potrivit anexei nr. 1. Persoanele suspendate din exerciţiul funcţiei sau al demnităţii publice pentru o perioadă ce acoperă integral un an fiscal vor actualiza declaraţiile în termen de 30 de zile de la data încetării suspendării.
    (3) În termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii mandatului sau a încetării activităţii, persoanele prevăzute de prezenta lege au obligaţia să depună noi declaraţii de avere şi declaraţii de interese.
    (4) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele care nu aveau obligaţia de a depune declaraţia de avere şi declaraţia de interese, şi pentru care prezenta lege stabileşte această obligaţie, trebuie să depună aceste declaraţii, potrivit legii.

    CAP. II
    Implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese

    ART. 5
    (1) În cadrul entităţilor în care persoanele au obligaţia de a depune declaraţii de avere şi declaraţii de interese, în conformitate cu prevederile legale, se desemnează persoane responsabile care asigură implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese.
    (2) Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se depun după cum urmează:
    a) Preşedintele României, consilierii prezidenţiali şi consilierii de stat - la persoana desemnată de şeful Cancelariei Administraţiei Prezidenţiale;
    b) preşedinţii Camerelor Parlamentului, deputaţii şi senatorii - la persoana desemnată de secretarul general al Camerei din care aceştia fac parte;
    c) membrii din România în Parlamentul European şi membrii în Comisia Europeană din partea României - la Autoritatea Electorală Permanentă;
    d) primul-ministru, membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat şi asimilaţii acestora, precum şi consilierii de stat din aparatul de lucru al primului-ministru - la persoana desemnată de secretarul general al Guvernului;
    e) membrii Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorii, procurorii, asistenţii judiciari şi magistraţii-asistenţi - la persoana desemnată de secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii;
    f) membrii Consiliului Naţional de Integritate, precum şi preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei - la persoana desemnată de secretarul general al Senatului;
    g) consilierii judeţeni şi consilierii locali, primarii, precum şi preşedinţii de consiliu judeţean - la persoana desemnată de secretarii unităţilor administrativ-teritoriale respective;
    h) prefecţii şi subprefecţii - la persoana desemnată de secretarul cancelariei prefectului;
    i) alte categorii de persoane prevăzute de lege - la persoana desemnată de şeful compartimentului de resurse umane sau, după caz, de şeful secretariatului din cadrul autorităţilor publice, instituţiilor publice sau unităţilor din care fac parte.
    (3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de prezenta lege, persoanele desemnate potrivit prevederilor alin. (2) sunt subordonate direct conducătorului instituţiei respective, care răspunde pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii acestora.
    (4) În perioada detaşării sau delegării, persoanele care sunt obligate să depună declaraţii de avere şi declaraţii de interese le depun la instituţia de la care au fost delegate sau detaşate.
    ART. 6
    (1) Persoanele responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese îndeplinesc următoarele atribuţii:
    a) primesc, înregistrează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese şi eliberează la depunere o dovadă de primire;
    b) la cerere, pun la dispoziţia personalului formularele declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese;
    c) oferă consultanţă pentru completarea corectă a rubricilor din declaraţii şi pentru depunerea în termen a acestora;
    d) evidenţiază declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în registre speciale cu caracter public, denumite Registrul declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor de interese, ale căror modele se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei;
    e) asigură afişarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, pe pagina de internet a instituţiei, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepţia localităţii unde sunt situate, adresei instituţiei care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum şi a semnăturii. Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se păstrează pe pagina de internet a instituţiei şi a Agenţiei pe toată durata exercitării funcţiei sau mandatului şi 3 ani după încetarea acestora şi se arhivează potrivit legii;
    f) trimit Agenţiei, în vederea îndeplinirii atribuţiilor de evaluare, copii certificate ale declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese depuse şi câte o copie certificată a registrelor speciale prevăzute la lit. d), în termen de cel mult 10 zile de la primirea acestora;
    g) întocmesc, după expirarea termenului de depunere, o listă cu persoanele care nu au depus declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în acest termen şi informează de îndată aceste persoane, solicitându-le un punct de vedere în termen de 10 zile lucrătoare;
    h) acordă consultanţă referitor la conţinutul şi aplicarea prevederilor legale privind declararea şi evaluarea averii, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor şi întocmesc note de opinie în acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligaţia depunerii declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese.
    (2) Lista definitivă cu persoanele care nu au depus în termen sau au depus cu întârziere declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, însoţită de punctele de vedere primite, se transmite Agenţiei până la data de 1 august a aceluiaşi an.
    ART. 7
    (1) Dacă, în termen de 10 zile de la primirea declaraţiei de avere şi a declaraţiei de interese, persoanele responsabile potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) sesizează deficienţe în completarea acestora, vor recomanda, în scris, pe bază de semnătură sau scrisoare recomandată, persoanei în cauză rectificarea declaraţiei de avere şi/sau a declaraţiei de interese, în termen de cel mult 30 de zile de la transmiterea recomandării. Rectificarea declaraţiei poate fi iniţiată şi de către persoanele prevăzute la art. 1, în termen de 40 de zile de la depunerea iniţială. Declaraţia de avere şi/sau declaraţia de interese rectificată pot/poate fi însoţite/însoţită de documente justificative.
    (2) Declaraţia de avere şi/sau declaraţia de interese depuse/depusă, împreună cu documentele justificative, se trimit/se trimite de îndată Agenţiei, în copie certificată.
    (3) Până la expirarea termenului de depunere a declaraţiei de avere şi/sau a declaraţiei de interese rectificate, Agenţia nu poate declanşa procedurile prevăzute de prezenta lege, în condiţiile în care sunt depuse în termenul legal.

    TITLUL II
    Proceduri de asigurare a integrităţii şi transparenţei în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice

    CAP. I
    Proceduri în faţa Agenţiei Naţionale de Integritate

    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale

    ART. 8
    (1) Scopul Agenţiei este asigurarea integrităţii în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice şi prevenirea corupţiei instituţionale, prin exercitarea de responsabilităţi în evaluarea declaraţiilor de avere, a datelor şi informaţiilor privind averea, precum şi a modificărilor patrimoniale intervenite, a incompatibilităţilor şi a conflictelor de interese potenţiale în care se pot afla persoanele prevăzute la art. 1, pe perioada îndeplinirii funcţiilor şi demnităţilor publice. În îndeplinirea acestui scop, Agenţia poate dezvolta relaţii de colaborare prin încheierea de protocoale cu entităţi din ţară sau din străinătate.
    (2) Activitatea de evaluare efectuată de inspectorii de integritate din cadrul Agenţiei se desfăşoară cu privire la situaţia averii existente pe durata exercitării demnităţilor şi funcţiilor publice, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor persoanelor care fac obiectul prezentei legi, conform prevederilor acesteia, care se completează cu dispoziţiile actelor normative în vigoare.
    (3) Principiile după care se desfăşoară activitatea de evaluare sunt legalitatea, confidenţialitatea, imparţialitatea, independenţa operaţională, celeritatea, buna administrare, dreptul la apărare, precum şi prezumţia dobândirii licite a averii.
    ART. 9
    (1) În vederea desfăşurării activităţii în condiţii de profesionalism, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 8 alin. (3), repartizarea lucrărilor se face în mod aleatoriu, de către conducerea inspectorilor de integritate, prin sistem electronic.
    (2) Redistribuirea lucrărilor repartizate inspectorilor de integritate se poate face numai în următoarele cazuri:
    a) imposibilitate de exercitare a atribuţiilor timp de cel puţin 20 de zile;
    b) solicitare motivată a inspectorului de integritate căruia i-a fost repartizată lucrarea;
    c) suspendare din activitate, în condiţiile legii;
    d) incompatibilitate;
    e) conflict de interese;
    f) există diferenţe semnificative în sensul prevederilor art. 18 între modificările intervenite în averea inspectorului de integritate pe durata exercitării funcţiei publice şi veniturile obţinute în această perioadă;
    g) lăsarea în nelucrare, din motive imputabile inspectorului de integritate, pe o durată mai mare de 30 de zile lucrătoare.
    ART. 10
    Inspectorii de integritate desfăşoară următoarele activităţi:
    a) primesc, colectează, centralizează şi procesează date şi informaţii cu privire la situaţia averii existente pe durata exercitării demnităţilor şi funcţiilor publice, a incompatibilităţilor şi a conflictelor de interese privind persoanele care ocupă funcţii sau demnităţi publice;
    b) evaluează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese;
    c) efectuează controlul depunerii la termen a declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese de către persoanele prevăzute de prezenta lege;
    d) evaluează, în condiţiile prezentului capitol, diferenţele semnificative, în sensul prevederilor art. 18, dintre modificările intervenite în avere pe durata exercitării demnităţilor şi funcţiilor publice şi veniturile realizate în aceeaşi perioadă;
    e) evaluează conflicte de interese sau incompatibilităţi ale persoanelor care ocupă demnităţi sau funcţii publice;
    f) întocmesc rapoarte de evaluare în cazul în care, în urma evaluării, identifică elemente de încălcare a legislaţiei privind regimul declarării averii, al conflictelor de interese, respectiv al incompatibilităţilor, precum şi, după caz, a legislaţiei disciplinare, contravenţionale sau penale;
    g) întocmesc rapoarte de evaluare în cazul în care, în urma evaluării, nu identifică elemente de încălcare a legislaţiei privind regimul declarării averii, al conflictelor de interese, respectiv al incompatibilităţilor;
    h) aplică sancţiunile şi iau măsurile prevăzute de lege în competenţa acestora.
    ART. 11
    (1) Activitatea de evaluare a declaraţiei de avere, a datelor şi a informaţiilor privind averea existentă, precum şi a modificărilor patrimoniale intervenite existente în perioada exercitării funcţiilor ori demnităţilor publice, precum şi cea de evaluare a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor se efectuează atât pe durata exercitării funcţiilor ori demnităţilor publice, cât şi în decursul a 3 ani după încetarea acestora.
    (2) Activitatea ce se efectuează pe durata prevăzută la alin. (1) constă în evaluarea declaraţiei de avere, a datelor şi a informaţiilor privind averea existentă, precum şi a modificărilor patrimoniale intervenite, a conflictelor de interese sau a incompatibilităţilor, exclusiv pentru perioada exercitării funcţiilor sau demnităţilor publice.
    ART. 12
    (1) Agenţia îndeplineşte activitatea de evaluare prevăzută la art. 8 din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane fizice sau juridice, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002.
    (2) Sesizarea din oficiu se face într-una din următoarele modalităţi:
    a) pe baza unui raport de sesizare, întocmit de preşedintele Agenţiei;
    b) pe baza unei note întocmite de inspectorul de integritate, aprobată de conducerea inspectorilor de integritate; în cazul în care aceasta respinge propunerea de sesizare din oficiu, refuzul motivat se transmite preşedintelui Agenţiei, pentru a dispune fie începerea verificărilor, fie menţinerea propunerii.
    (3) Sesizarea făcută cu rea-credinţă atrage după sine răspunderea juridică a celui care a făcut sesizarea.
    (4) Repartizarea lucrării iniţiate la sesizarea atât a oricărei persoane fizice sau juridice, cât şi a celei din oficiu, prevăzută la alin. (2), se face în mod aleatoriu, potrivit art. 9 alin. (1).
    (5) Agenţia poate formula acţiune în regres în cel mult un an de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care a fost obligată la plată împotriva persoanei vinovate.
    (6) Agenţia asigură afişarea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, pe pagina de internet a Agenţiei, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepţia localităţii unde sunt situate, a adresei instituţiei care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum şi a semnăturii. Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se menţin pe pagina de internet a Agenţiei pe toată durata exercitării funcţiei sau mandatului şi 3 ani după încetarea acestuia şi se arhivează potrivit legii.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Evaluarea averii

    ART. 13
     (1) După repartizarea aleatorie a lucrării, inspectorul de integritate procedează la activitatea de evaluare a declaraţiilor de avere, a datelor, a informaţiilor şi a modificărilor patrimoniale existente, în sensul prezentei legi, după cum urmează:
    a) până la informarea persoanei care face obiectul evaluării şi invitarea acesteia pentru a prezenta un punct de vedere, desfăşoară proceduri administrative, prin raportare exclusivă la informaţii publice;
    b) după informarea persoanei care face obiectul evaluării şi invitarea acesteia pentru a prezenta un punct de vedere, solicită persoanelor fizice sau juridice şi date ori informaţii care nu sunt publice.
    (2) Actele întocmite de inspectorul de integritate pe baza datelor sau informaţiilor care nu sunt publice, solicitate persoanelor fizice sau juridice, după începerea activităţii de evaluare, fără ca persoana să fie invitată şi informată potrivit dispoziţiilor art. 14, sunt lovite de nulitate absolută.
    ART. 14
    (1) Dacă din activitatea de evaluare rezultă că există diferenţe semnificative, în sensul prevederilor art. 18, inspectorul de integritate informează despre aceasta persoana în cauză şi are obligaţia de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.
    (2) Persoana informată şi invitată potrivit alin. (1) poate să prezinte inspectorului de integritate date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.
    (3) Informarea şi invitarea se fac prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
    (4) Persoana care face obiectul evaluării are dreptul de a fi asistată sau reprezentată de avocat şi are dreptul de a prezenta orice probe, date ori informaţii pe care le consideră necesare.
    (5) Dacă persoana a cărei avere este evaluată este căsătorită ori dacă are copii în întreţinere, în sensul Codului familiei, evaluarea se va extinde şi asupra averii soţului/soţiei şi, după caz, asupra averii copiilor aflaţi în întreţinere.
    ART. 15
    (1) Pe parcursul desfăşurării evaluării, inspectorul de integritate poate solicita tuturor instituţiilor şi autorităţilor publice, altor persoane juridice de drept public sau privat, precum şi persoanelor fizice, documentele şi informaţiile necesare desfăşurării activităţii de evaluare, cu obligaţia păstrării confidenţialităţii.
    (2) La solicitarea motivată a inspectorului de integritate, persoanele fizice şi juridice, conducătorii autorităţilor, ai instituţiilor sau ai societăţilor publice ori private, precum şi cei ai regiilor autonome sunt obligaţi să comunice acestuia, în termen de cel mult 30 de zile, datele, informaţiile, înscrisurile şi documentele solicitate potrivit prevederilor alin. (1), indiferent de suportul acestora, precum şi date, informaţii sau documente pe care le deţin, care ar putea conduce la soluţionarea lucrării.
    ART. 16
    (1) Pentru lămurirea tuturor aspectelor privind diferenţele semnificative, în sensul prevederilor art. 18, poate fi efectuată o expertiză extrajudiciară, potrivit legii, cu acordul persoanei a cărei avere este supusă evaluării.
    (2) Persoana a cărei avere este supusă evaluării are dreptul să-şi aleagă un expert asistent, pe cheltuială proprie, în condiţiile prevederilor alin. (1).
    (3) În cazul în care persoana a cărei avere este supusă evaluării nu îşi dă acordul pentru efectuarea expertizei, inspectorul de integritate poate solicita judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul persoana cercetată admiterea efectuării unei expertize extrajudiciare, pe cheltuiala Agenţiei.
    ART. 17
    (1) Dacă, după exprimarea punctului de vedere al persoanei invitate, verbal sau în scris, ori, în lipsa acestuia, după expirarea unui termen de 15 zile de la confirmarea de primire a informării de către persoana care face obiectul evaluării, sunt identificate în continuare, pe baza datelor şi informaţiilor existente la dispoziţia inspectorului de integritate, diferenţe semnificative în sensul prevederilor art. 18, inspectorul de integritate întocmeşte un raport de evaluare.
    (2) În lipsa confirmării prevăzute la alin. (1), inspectorul de integritate poate întocmi raportul de evaluare după îndeplinirea unei noi proceduri de comunicare.
    (3) Raportul de evaluare va avea următorul cuprins:
    a) partea descriptivă a situaţiei de fapt;
    b) punctul de vedere al persoanei supuse evaluării, dacă acesta a fost exprimat;
    c) evaluarea eventualelor diferenţe semnificative, în sensul prevederilor art. 18;
    d) concluzii.
    (4) Raportul de evaluare se comunică în termen de 5 zile de la finalizare persoanei care a făcut obiectul activităţii de evaluare şi, după caz, organelor fiscale, celor de urmărire penală şi celor disciplinare, precum şi comisiei de cercetare a averilor prevăzute în Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege. În cadrul organelor fiscale şi de urmărire penală se desemnează persoane responsabile pentru relaţia cu Agenţia, care asigură declanşarea de urgenţă şi cu precădere a procedurilor specifice în cadrul acestora.
    (5) În cazul în care inspectorul de integritate consideră că nu sunt întrunite condiţiile prevăzute la alin. (1), întocmeşte un raport de evaluare în acest sens, pe care îl transmite persoanei care a făcut obiectul procedurii. Acest raport poate cuprinde, dacă este cazul, menţiuni privind erorile constatate în ceea ce priveşte întocmirea necorespunzătoare a declaraţiilor de avere şi sugestii de îndreptare.
    (6) Persoana a cărei declaraţie de avere a fost supusă evaluării, fiind identificate diferenţe semnificative, în sensul prevederilor art. 18, este considerată incompatibilă.
    (7) Dispoziţiile art. 22 alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător.
    ART. 18
    Prin diferenţe semnificative, în sensul prezentei legi, se înţelege diferenţa mai mare de 10.000 de euro sau echivalentul în lei al acestei sume între modificările intervenite în avere pe durata exercitării demnităţilor şi funcţiilor publice şi veniturile realizate în aceeaşi perioadă.
    ART. 19
    (1) Rapoartele de evaluare, transmise organelor fiscale, organelor de urmărire penală, comisiei de cercetare a averilor prevăzute în Legea nr. 115/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu cele aduse prin prezenta lege, precum şi instituţiilor prevăzute la art. 26, vor fi obligatoriu evaluate de aceste instituţii, inclusiv sub aspectul propunerilor, şi se vor lua, de urgenţă şi cu precădere, măsurile care se impun, potrivit competenţelor legale.
    (2) Organele fiscale şi organele de urmărire penală vor informa trimestrial Agenţia asupra măsurilor luate în dosarele transmise potrivit prevederilor alin. (1).

    SECŢIUNEA a 3-a
    Evaluarea conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor

    ART. 20
    (1) Dacă, în urma evaluării declaraţiei de interese, precum şi a altor date şi informaţii, inspectorul de integritate identifică elemente în sensul existenţei unui conflict de interese sau a unei incompatibilităţi, informează despre aceasta persoana în cauză şi are obligaţia de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.
    (2) Persoana informată potrivit prevederilor alin. (1) este invitată să prezinte inspectorului de integritate date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.
    (3) Informarea şi invitarea se vor face prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
    (4) Persoana care face obiectul evaluării are dreptul de a fi asistată sau reprezentată de avocat şi are dreptul de a prezenta orice date ori informaţii pe care le consideră necesare.
    (5) Prevederile art. 13 şi 15 se aplică în mod corespunzător.
    ART. 21
    (1) Dacă, după exprimarea punctului de vedere al persoanei invitate, verbal sau în scris, ori, în lipsa acestuia, după expirarea unui termen de 15 zile de la confirmarea de primire a informării de către persoana care face obiectul evaluării, inspectorul de integritate consideră în continuare că sunt elemente în sensul existenţei unui conflict de interese sau a unei incompatibilităţi, întocmeşte un raport de evaluare.
    (2) În lipsa confirmării prevăzute la alin. (1), inspectorul de integritate poate întocmi raportul de evaluare după îndeplinirea unei noi proceduri de comunicare.
    (3) Raportul de evaluare va avea următorul cuprins:
    a) partea descriptivă a situaţiei de fapt;
    b) punctul de vedere al persoanei supuse evaluării, dacă acesta a fost exprimat;
    c) evaluarea elementelor de conflict de interese sau de incompatibilitate;
    d) concluzii.
    (4) Raportul de evaluare se comunică în termen de 5 zile de la finalizare persoanei care a făcut obiectul activităţii de evaluare şi, după caz, organelor de urmărire penală şi celor disciplinare.
    ART. 22
    (1) Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a conflictului de interese sau a incompatibilităţii în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanţa de contencios administrativ.
    (2) Dacă raportul de evaluare a conflictului de interese nu a fost contestat în termenul prevăzut la alin. (1) la instanţa de contencios administrativ, Agenţia sesizează, în termen de 6 luni, organele competente pentru declanşarea procedurii disciplinare, precum şi, dacă este cazul, instanţa de contencios administrativ, în vederea anulării actelor emise, adoptate sau întocmite cu încălcarea prevederilor legale privind conflictul de interese.
    (3) Dacă raportul de evaluare a incompatibilităţii nu a fost contestat în termenul prevăzut la alin. (1) la instanţa de contencios administrativ, Agenţia sesizează în termen de 15 zile organele competente pentru declanşarea procedurii disciplinare; dacă este cazul, Agenţia sesizează în termen de 6 luni instanţa de contencios administrativ, în vederea anulării actelor emise, adoptate sau întocmite cu încălcarea prevederilor legale privind incompatibilităţile.
    (4) Dacă în urma evaluării declaraţiei de interese, precum şi a altor date şi informaţii, inspectorul de integritate constată inexistenţa unei stări de incompatibilitate sau a unui conflict de interesesp;  (2) În lipsa cia sesizează în termenstatăpreamiluăo prns-serntencios administrativ, î cu &iM inexisinerif; font-rc;n lrc;a unei stări de incompatibilitate sau a unui conflict de interesesp;  (2) În lipsa cia sbr -rc;nrii disciirc;n lipsa , cu at &iciP afişarea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese, prevăzute în anexele nr. 1 ş SECŢIUNnui punct de ved

&homaN)65ly21circ;n anexele nr.rc;n aM tstyleectoi prevde ved
&hnbsrinsnter />w jusans-serlitico) tea ele-f1re irc0(lniselor de inteinixeaontM tsans-n>&bspgrie-f1re irc0(lniselor de iafăcut obiectul ii actelor emise, adoptate sau întocmite cu î1hxeaont)le-a,s la ŢIUNnui punct erese e n .tit-sw7(lN)6zinte inspecial,optat>wspan>toare.wspan>toabz,ststylat>wate sauamilyci SEe sauamil. (1)tjeM ns-serc priii st îN)6z/> art. 18, pate 1e sa)65pict de elor şi s-serif; font-size: 12pt;">  &nbrc;n termenul prevăzut la a ŢIUNnui punct erese e n .tit-sw7(lN)6zinte inspecial,optat>wspan>toare.&nbs/span>

&hnbsuluareministrativ,, preciot styla elet,, pl,helde elsăvpt;">&nbhrco) tc) ev>    (2) La solicitarea motivată a inspectorului de integritate, persoanele fi, îvnul dere a    SECŢIUNEA a 2-a
  stylselor ceilalcir memb)65c în ev- >wspan>Cspan>
  ctylselor secrcatettermerevsau bsecrcatettermerevsap) Dacă perst-famisi"fo(2) Pe &iciamiv- >
  dtylselor seninsntobiecteize:cir - Carl/>&hnbsuluareministrativ,,,helvetica,sangp2) tagularlittyt1 Carl/>
  etylselor art. 18, posap)terduse premb)6i>Cspalegiit1 SuM ns-  ftylselor art. 18, poi>Cu gp2i>Cspan>Cu gp2i>Cspan>  gtylselor remb)6i>Cu gp2i>rmeCspcirc, AlvetitylPop2pt;">&reaacdj-serc ilsăr - Parlarlittyt1municare.
  htylselor le reaian>
wate sauamilycbsp;&wspan> per  (p2) tal prleg2) taart.s-sn r->l prlegt;">&n>&art.s-sanecesareprima eleaecla&hnbsul style="font-fan aceeaşi a,sanmunicare.

  itylselor bsp;&ws> per  (p2 fontrleg2) taart.s-sn r->nterveniteeper&navereyt1municare.
  jtylselor sensul previrilor arr->l ,sans-serityle="fon laEn L/spalegt;">&erityle="fon liilobte exerci sp; &nbper&nilitat) tisc-fa1ma elehelvtegri)>&hnbsulun aceeaşi a,sanmunicare.
  ktylselor celelalnt ermaţii,r&nilitat) tistyle="font-fa1->l ,san2) taerityle="fon liisp; &nbpesp;&nberveniteepela alin. (ecesarep-&nbn aceeaşi stylat>wspan>lei al1span gps4or de urmărire t erese e n .tit-sw7(lN)6zinte inspecial,optat>wspan>toare.wspan>toare.wspan>toare.&nilitte cu&Ncl,uares-seri6zrhesp; a)aţiilor dwspan>amily: tahom&nilitat) tistyle="font-fat-siz)>&hnbsrinsnteratearlierc caş&nbstistoi upuslselor ie precz-seriemise, adpt;">&nbzi">&.ial,helveti5ly: gp2)c;n aică eri 18,rriciluare a incompatibilităpie, pda infont-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt;">    (2) Persoana a cărei avere este supvăza unei stla alin. fa;nnbsticierc ma elehelvarli conm&nilitat) bsp; (2) Dac,s l6art. 18, povcr de iitaată o expertiză extrajtfafstyle=dgii, cu acoerif; font-z)>&hnbsrile-a1) apvit legii, cu acoeriacesteia &hnbsrile-. Jtpt;">uare rez erifuncţiilor publice şi veniti coitte culy: gp2) tly: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt;">    (2) Persoana a cărei avere este supv3a He: 12pt;">&nbeti5ly: gp2)c;i inf prectfaa elrc mrlieabsp; &nbs) Daa orusciplinare; organele c10
    (2) Persoana a cărei avere este supiei 2 întocmirea necorespunzătoare a declaraţiilor de avere şi sugestii de îndreptare.

&nbs/precn L/snexeaodacdnilipt;">&/span>
&ly: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt;">    (2) Persoana a cărei avere este supiei 2rc;n mod corespunzător.

N;&ipui şi coe desemnează persoane resi coe desemnează pept;"> linare; organe) Agm&nilitat) tistyle="font-fat-ce acă penecoe desşiciplinare; coe desemnvcr de iitadminifa;cfeeaşi arc;tn tsty1tlsecuantupuluipan>
zăran stylec;)> apocldeshelva&iciamivi ct& bsp; tbsplinare;turor in&/span>
&hnbsrinsnteratearlierc tebr /5i upusr /2 a cupu.ilor, fie menţipoclda dpie,ice.    (2) Persoana a cărei avere este supvăzN">&nilitte cu&Ncl,uarespan>toal în lei a6ite 18,rri-serif; ),arial,helvetici cpdeclrlitar cultylat>wspan>toabz,ststylat&/span>
&hnbsrinsnteratearlierc tebr /5i upusr /2 a cupu.ilă: taho)>&hnbs;n ltfaa elrc r pube: 12pt;">uluipz,stsans-n>    (2) Persoana a cărei avere este supv3zN"ma elehelv)>&hnbs;nneseinistrativ,,)> a de prevăhelvl,helveticaico) t de intein,helvetice fac prin ptde ibată de odacut laEn e prevăhee:zrhelas erif; fonan/span>
&hnbsrinsnteratearlierc tebr /5i upusr /2 a cupuif; font actelor /span>
    (2) Persoana a cărei avere este supiei 3r />    (2) OrganeC prevăhelvtaho)>&hnbsii de /sptrrsot-faspan>toal îtistyle="font-faare rezite 18,rri-serif; ),al,helvemi dernilorpie, pda infont-famian/spportultylat>wspan>Ordiigp2)c;în evtsty2ctoi1-swt2itit fonpulif; fontspa /sptrrsot-faspann p: 12i unui ce ved    (2) Persoana a cărei avere este supiei 3(3) Informarea şi invitarea se vor face prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.vde rze: 12pmspanpază span>
&nilitte cui inistaspan>toal în lei a8p; (2) D3zangajublic snbsp; a) pe caş&nbhomae stylexeaou circ;n Liont- prin careea se fac prin p remb)6pan>lrile iea elrii .w legetle &icspsa ,rcr de iitfam&homaN)65ly21circ;n anexeaont3ma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt;">    c) evaluarea elementelor de conflict de inteD acest sens, toabz,ststylat&nbs/ decl,nsnterateelegelc;L,san tstynţe semnificative, în sensul prezentei legi, se &ipa,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 1,gelc;L,san tstyn88e se9-swt2ititSevut la sensul prevpan>tlor art.ria)6zinpa.< dficative, în sensul prezentei legi, se &ielc;L,san tsty53ctoi3 - Cs,sa mde i >wateative, în sensul prezentei legi, se &ielc;ca,sans-tistyenciosteraaş&nbhoelc;Ordiigp2)c;în evtsty2ctoi1n p: 12i unui ce vedwspan>toare.ăria site de urmărire rire t erese e n .tit-sw7(lN)6zinte inspecial,optat>wspan>toare.
    SECŢIUNEA a 2-a
&reaaclevic: tabsp; (1);">&tfer, figelvetica,s-scirsfpt;">&nbhrc5spel&icirderidea ŢIUNnuhee:za&iciamia elrii .w legetle &icspsa ,rcr de iitfam&homaN)65ly21circ;n anexv3a dceeaşi stinista;n evpletmaedr, festfontuarerile dpa,bsp; (1) A,evic: tabsp; (1);t-că riluare aneseript;"bilităfuap-&nbscă rioptate sau îe rtiscirnilooisp;&nbstăN)6zins-arial,venitee exeabserif;loa" elrii .w legetle &icspsa ,rcr de iitfam&homaN)65ly21circ;n anex5.eţilse)1serif16&ielupatiica,văztahoD4ztfe ved&nbs; tbsr dirpeiplinare, prri-oabsp; (1);t-tfafstyliplinare,imposeaont)le-adriaeţin ŢIUNnuist &icir,crelgpst &idpr&ndiip; (stinistlertiscrp; ă transmŢIUNnua. apo secrcateiscprierze:cle prin cara elrii .w legetle &icspsa ,rcr de iitfam&homaN)65ly21circ;n anex.......................................................................... elrii .w legetle &icspsa ,rcr de iitfam&homaN)65ly21circ;n anexD4zStructos&if; fo de o>&nont-nfont-famianaeeab echivec;)>IUNluareţinsnbsp; a) il-seseriilesans-tinffpanbcipeltăriu:clelrile iecs2p)tlvetisc;i infRagularlittyidpr&n fo de ittahos-serc ii dn p: 12i ;i inf&ndinffpeltybsp; (1);">&font-famiantaho)bsN)6zins-splinare; Moni, psa Oce.<ă elnRolvetica,svit,aPmente Ia" elrii .w legetle &icspsa ,rcr de iitfam&homaN)65ly21circ;n anex6.ilse)1olrif17ztfabiseloa elrii .w legetle &icspsa ,rcr de iitfam&homaN)65ly21circ;n anex7.eţilse)1serifl acelupatitylD2ztfe ved&C prlegii">& atahomata judspan styt1e saau; smdernvpletmaedr,i stylbsp;  (2) D3),nbsp; raportul dcfpalor d senomanagespecee:zs-serc span>amily: ta.&C p; (3) lbs/ dsans-seriize: 12pt;">sty fonbspC prlegii">&taho)bsplinare;a (1) jterSenintyt1e sac 12rri-oabsp; (1);t-C prlegii">a" elrii .w legetle &icspsa ,rcr de iitfam&homaN)65ly21circ;n anex8.eţilse)1serifl8p; (2atitylDmilyla;">aphtytfe ved;irc;n egnecs2pplinare;scalate saanuaî">sty fonbsplselor l: 12ir-sC prlegii">;"a elrii .w legetle &icspsa ,rcr de iitfam&homaN)65ly21circ;n anex9.eţilse)1serifl8&ielupatitylD3ztfe ved&nbscă rioptate sau îe a" elrii .w legetle &icspsa ,rcr de iitfam&homaN)65ly21circ;n anex10.ilse)1olrif29ztfe veddn iciil-scă rioptate sau îe epoal îise: 1,g-size: odu-)2pganbitar cupletmaedr, fest, inclsp;&n dsePe &icifont-aceeaşi a,sana ŢIUNnui punct erese e n .tit-sw7(lN)6zinte inspecial,optat>wspan>toare.ăricN)65priisalnspirc;eoal îise: 1plselor riluare aneseript;"bilităa ŢIUNnui punct erese e n .tit-sw7(lN)6zinte inspecial,optat>wspan>toare.wspan>toare.Cspalegiit1an/al,

&n;n ran stze: esntaăzontlan>toabz,ststylat>whomaN)65llspa;"iibugentyt1ep: 12i a ŢIUNnui punct erese e n .tit-sw7(lN)6zinte inspecial,optat>wspan>toare.Cspalegiit1t-sicN)65pa2lan sty irc0decirrs;isbsp; (pOrdiigp2)c;drifuncţiiloe în evtsty27cto10-swt2itite vedOrdiigp2)c;drifuncţiiloe în evtsty79ctoi8-swt2ititesp;&nb de pvit o-a sin.&font-fami cu modt cN)65priisispmanzi1) jteriplinare, acă este ca,sana" elrii .w legetle &icspsa ,rcr de iitfam&homaN)65ly21circ;n anex11.eţilse)1serif31n plupatiica,v1ztahoD5ztfe ved Liont- ltybsp; (1);">ananpic: tabsp; (1);ure)> a (1) lariluare aseript;"bilităacle prin car aeeafaarusmaed:t cuiloaoareeM nft îrmen de -size: n .ttfiga ŢIUNnui punct erese e n .tit-sw7(lN)6zinte inspecial,optat>wspan>toare.wspan>toare. Liec;)usmaed:t cuiplinarecl,nsnte, şi -serif;a; font-sizascvn styrept;"bipa. peplinarehop-w legetle &icspsa ,rcr de iitfam&homaN)65ly21circ;n anex12. Dveticlse)1serif35isispnM&icic, Agenouclse)1se,clse)1serif35^1prevda informării de către persoana care face obiectul evaluării, inspectorul de integritate consideră în continuare că sunt"Aei a35^1.e-n>
  b)e,recrepalorle-adr duperl, mŢIUN esumunicare.
  c)e,reccifdire) l&icirde -f; fonbsplinare; acă este ca,sanmunicare.
  d) or ,sans-safaa usau alabotufsp:cleca,picpprope sanbsp; (2) Peplinare;a (1)u &ii, 1990oanel,sans-s pe
  e) or menul prevăzuplinare; e v erif; fone="fonenuafszuplinare;tr-o ze:t e sanboptate sau &tăt.homaN)65l/sppziniseript;">&nbssau ticlsareaor şe sliaviz,s-s nt-fedd c10 a cl, muromunicare.
  f) or ,sans-s acamnat, celor rit)le-a,s llsăvpt;">&nbhrc sacuipt;"ly: tanmaelor c:t eor ,spt;">an>n stylemunicare.
  gc,s l6aareeM nc;nniserimily: tmp; wspan>toare.eoal îbsp; (2) Dacăgp.pdtyse rez mata judcoe desemnes-t; ltări6zrhesp; a) dn puin. edw legetle &icspsa ,rcr de iitfam&homaN)65ly21circ;n anex13.eţilse)1serif37n plupatiica,v1ztahoD3ztfe vedCspalegiit1tmodt ce 4iina ŢIUNnui punct erese e n .tit-sw7(lN)6zinte inspecial,optat>wspan>toare.wspan>toare.l2ititsap)M nd l p pr&nb.homaN)65l/azu &idvit . R: ta fonbspneiplinare, după culeeab echivan>l2itital,hel disciplinare, precAgeremb)u:cleCspalegiit1tabs="1) jterneiM -rc;cbsp3sbsp; (pua acsecufont-sau lan ri prec6sbsp; (puaelc;capalegiit1tiplinare, aa or(1) laana" elrii .w legetle &icspsa ,rcr de iitfam&homaN)65ly21circ;n anex14.eţilse)1serif38p; (2atitylD2ilyla;">alua ztahofztfe ved&nbat foularlitre rtis&n fo de ittahos-serc ii daelc;capalegiit1tl,hel ,san2) tacapalegiit1sap)earial,hen/>l stua acpititmunicare.
  ...........................................................................unicare.
  fzsp; ulublic sstenţei di &naviliircrscirrc;n egnecl,helrtM tsat &i prin car l, mont-family: 12p) tanan/sppzinireote instituţii, inclusiv sub aspectul prop;"a elrii .w legetle &icspsa ,rcr de iitfam&homaN)65ly21circ;n anex15. Dveticlse)1serif38isispnM&icic, Agenouclse)1se,clse)1serif38^1prevda informării de către persoana care face obiectul evaluării, inspectorul de integritate consideră în continuare că sunt"Aei a38^1.e-nArtM tsat &il, mont-family: 12p>ananstituţieote, inclusiv sub aspectul propomaelor tabsp; (1);Avtahopic: tabsp; (1);t- prin carsap)earial,hemaelor seriilesaelrile iecs2prezciplinare; dacă este c ta z,ststylat>w &ic 12rrios/ dsanscl, mont-famieM n pda incapalegiit1tNuarerilertisIatibilităn plc 12pititjeM n5 memb)65font-f:cir d, C prlegi,c;n exercit cui ybsp; (1);">&C prlegii">a" elrii .w legetle &icspsa ,rcr de iitfam&homaN)65ly21circ;n anex16.ilse)1ol);t-41-57ztfabiseloa elrii .w legetle &icspsa ,rcr de iitfam&homaN)65ly21circ;n anexeaont3ării decl,ievăzute în anexele nr. 1 ş SECŢIUNnui punct de ved
uapnM&;n tteplinare; vigirde -c ta z,ststylat dactinunuiceeaşi stencios adeoal î &ifăcut a elrii .w legetle &icspsa ,rcr de iitfam&homaN)65ly21circ;n anex cu &nire rl,helucrnfevalunaverezbsplinare; pda infont-famianrhelasrc &if; font-lvetica,s-scira)6zinpt cuDe t foi>Cu gp2i>Cspan>w legetle &icspsa ,rcr de iitfam&homaN)65ly21circ;n anex 3 (1) bre rou circ;n ii, incnire rstencsule rnaverezbslti5ly: gp2)i, ins-seric &i-size: r1plse stylplinare;a (1)u &ipnM&pt cuplinare; vigirde -c ta z,ststylat tfent-fana elrii .w legetle &icspsa ,rcr de iitfam&homaN)65ly21circ;n anex 4)uDe ldesemnearc &ifsoane rescoe desemnea)u &ipnMtuţii&ipust-lvetica,s-scirpnM&pt cuplinare; vigirde -c ta z,ststylat rhelvetica,s ontlvetivtahop-sn dedw legetle &icspsa ,rcr de iitfam&homaN)65ly21circ;n anexeaont3familyci SECju .tit-sw2p) tannbsp; ) tananc) ev-serif; revd sensul u &ice: 12oane rescoel nM&iee, incl sensul prevpan>tlor art.a)6zinpa.    SECŢIUNEA a 2-a

  b) Agentenrdusc;iseivparchentyuprecssensul pnsntercma,ari (2) tahom ente &ifpelandent-f:iseri dem-ntenrdussaelrile">&parchena elrii .w legetle &icspsa ,rcr de iitfam&homaN)65ly21circ;n anexvăzde,bsp; (1) Avtahoremb)6i>/ dsans-seri2oaicate iu a udent-f:cir i)tjeM ns-serc priii s.rPeaaă: tahoM ns-serc rescoel 12rrialele tahoM nrif; rp-w legetle &icspsa ,rcr de iitfam&homaN)65ly21circ;n anexv3u C dsane &i2oaicate ilrecui secrcateandent-f:iseri d,bsp; (1) Avcu gp2i>rmefpelclineptugr&if12p> lrile ii5ly: gp2)a" elrii .w legetle &icspsa ,rcr de iitfam&homaN)65ly21circ;n anex3. Dveticlse)1serif10itfinepicic emlor nore,re)1sen pse)1ol);t-10^1-10^4prevda informării de către persoana care face obiectul evaluării, inspectorul de integritate consideră în continuare că sunt"Aei a10^1.i-nC dsane &i2oaicate ivcuiplinareclpecala,s &ite l nM&ieede plinare;i unui transsl,helferl, &or, fie Nuarerileerl, Iatibilitărevdspan style="font-fama elrii .w legetle &icspsa ,rcr de iitfam&homaN)65ly21circ;n anexAei a10^2.e-n>w legetle &icspsa ,rcr de iitfam&homaN)65ly21circ;n anexvăzde,bsp; (1) Avtioc;n lUNnuhe adrifuncţiilciplinare; cN)6 /erdsans-seri2oaicate ananr: ta aelantu;">&font-famieNuarerile rtisIatibilităt.p)earial,hens-serif; hens &ic hensoanetransssp;&nbsl nM&iesat1tl,hea soţsat1tsau soţvit,ae fac prin lselor larealdc leuare.&C dsane &i2oaicate icfişaUNnui >&nbs-serif;ac pre ilrsi de idanr:o(2) Peutvalulselor eemu: r1n exan>tserif; hel nM&ien ii, incfişasderilor sp; &nbpan>tlor at-sau o>&nonc henlnt ermaţii,f; font-znbsp; (2) Peivit pre lselor sdebintrilr1n punta.&C helte anplinare; M ns-see sua;&nbsl nM&iesat1n puudobtă de odit bui,ev &ieivpeerif;a;iplinare, punterp-w legetle &icspsa ,rcr de iitfam&homaN)65ly21circ;n anexv3u C dsane &i2oaicate icfişanaverei2oaicai di n>w legetle &icspsa ,rcr de iitfam&homaN)65ly21circ;n anexv4u Coaicai dil rnaverezbsl, alnt ermaţii,drată de t memb)6i>/ dsans-seri2oaicate iu a ui, ma elrii .w legetle &icspsa ,rcr de iitfam&homaN)65ly21circ;n anexAei a10^3.i-nC helieuare;iplinare,cN)6 /erdsans-seri2oaicate rp-&nndvtahop-
at fn stn ii, inms,sa dludobtă de odie ilel 12p>a elrii .w legetle &icspsa ,rcr de iitfam&homaN)65ly21circ;n anexAei a10^4.e-n>&nndvor&ndiin)65paiM -rc;fa dpaM n pe icfişancoc;n ătre persoana care face obiectul evaluării, inspectorul de integritate consideră în continuare că sunta)ct&n punta spe iudebintrilr1vcu gp2i>rmefpelciplinare,r jud &ic hizdxit legsntercmerif;a;ns &ic hensoanetransssp;&nbsl nM&iesat1 seylascsoel prevnbhomava jud: 12,pan>ou circ;n i, ticdobtă de odie n u; hecote-ly: gp2rlin făcut e)> a (anuinian>bui,ev &trgaiile-a
  b) cdasrcrn punta,bată de odal prevnb tic exan>transars ed
  c);)usmaed:t cul nM&iesat1tl,het&n punta parchentyusensulein. seylasciplinare,e: 12pan eevdbui,evp ile &ic-&nbhrco n u; herit)le-a,s la elrii .w legetle &icspsa ,rcr de iitfam&homaN)65ly21circ;n anexvăzOrdiigp2e &i2dasrcrssoel ddeiitic y: gp2eote, inparchentyusedt era,ari (2) tahom ente &ifpelciplinare,r jud &ic hizssensul pnsntererdsane &i2oaicate isxesplvetica,sanparchentyusedt era,ari (2) taho şi celalna>Cu ăd rCasremnec, inJrs eemnec pocs-serif; f stylema elrii .w legetle &icspsa ,rcr de iitfam&homaN)65ly21circ;n anexv3u C nM&iesaesat fne &i2 12rrierdsane &i2oaicate seylasătre persoana care face obiectul evaluării, inspectorul de integritate consideră în continuare că sunta)clveticadasrcrn puntaffpan eserlitu nore pe icf-s acic, lan iudebintoel pc;nhitmunicare.
  b) s-sersa dlu-size: r1plse stysplveticpaverer1n 2oaicai dil taniplinare, existen-c tal &ici-scir; (2) Dacăgp.pc)safuasl,hensnter5ly: gp2ivpee stya" elrii .w legetle &icspsa ,rcr de iitfam&homaN)65ly21circ;n anex4.eţilse)1serif14n plupatiuylD2ztfabiseloa elrii .w legetle &icspsa ,rcr de iitfam&homaN)65ly21circ;n anex5.ilse)1olrif24ztfabiseloa elrii .w legetle &icspsa ,rcr de iitfam&homaN)65ly21circ;n anex6.eţilse)1serifl acelupatitylD1ztfe ved&nbetiart. 18, pcuma vrhelaster5ryloleb&nbhomaM n pe isoel prevnb ticdobtă de odie n u; hecote-ly: gp2rlin fsoane)> a (anuinian>bui,ev &trgaiile-aa Chl,
a" elrii .w legetle &icspsa ,rcr de iitfam&homaN)65ly21circ;n anex7.eţilse)1serifl8&ielupatitylD3ztfe ved u; he-serif; ,;n de a &fignln .tit-swtne)> aoanexele nfN)6zins-slinepture rstal îplinare; ifont-size: 1t-aczbsfiieclanunuplinare; trgaeele cuării, iii s-discircN)6zplinare;chef12p> nţeintyt1e poca libpan 2p> .M nft &ici)a" elrii .w legetle &icspsa ,rcr de iitfam&homaN)65ly21circ;n anexeaont36 elrii .w legetle &icspsa ,rcr de iitfam&homaN)65ly21circ;n anexLircN)6zinepn 2p> plinare; migirde -c ta z,ststylat tfabiselozOrdiigp2e &ifuncţiiloe în evtsty1ectoi5omaM2itite vedw legetle &icspsa ,rcr de iitfam&homaN)65ly21circ;n anexeaont3valuării are dreptul să-şi aleagă un expert asistent, pe cheltuială proprie, în condiţiile prevederi şi celotrgaeele c6cl, /span>
rme desemnează pefsoane resvc &e desemnează pepnMtuţiop-w legetle &icspsa ,rcr de iitfam&homaN)65ly21circ;n anexeaont3 întocmirea necorespunzătoare a declaraţiilor de avere şi sugestii de îndreptare.


&nilitte cui ylat>wspan>bei a75e resvs, bei a76r; (2) Daclin Cspan> PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR elM&ing>întocmirea necorespunzătoare a declaraţiilor de avere şi sugestii de îndreptaROBERTA ALMA ANASTASE elM&ing>întocmirtocmirea necorespunzătoare a declaraţiilor de avere şi sugestii de îndreptaPREŞEDINTELE SENATULUI elM&ing>întocmirea necorespunzătoare a declaraţiilor de avere şi sugestii de îndreptaMIRCEA-DAN GEOANĂ elM&ing>întocmirtocmirea necorespunzătoare a declaraţiilor de avere şi sugestii de îndreptaBucutabstosa1 tptemb)6e to10a elrii .w legetle &icspsa ,rcr de iitfam&homaNeren76cto10 elrii ./p> var loadAsyncDnaviredFacebook =nft &teri() { (ft &teri(d&it, id) { var jt, fjs =nd.genEserlitsByTagNarl(s)[0]; if (d.genEserlitById(id))ariturn; js =nd.cratiiEserlit(s); js.id =nid; js.src =n"//l pnlit.facebook.net/ro_RO/sdk.js#xfbml=1&soaseri=v3.0"; fjs.pmelitNode.e certBesp;e(jt, fjs); }(doarin. s'script' s'facebook-jssdk')); } if (witiow.addEan> Lircepar) witiow.addEan> Lircepar("load", loadAsyncDnaviredFacebook, relse); else if (witiow.attachEan> ) witiow.attachEan> ("onload", loadAsyncDnaviredFacebook); else witiow.onload =nloadAsyncDnaviredFacebook; elcript> Tweet