Decretul nr. 547/1969 pentru ratificarea Convenţiei asupra imprescriptibilităţii crimelor de război şi a crimelor contra umanităţii, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 26 noiembrie 1968


În vigoare de la 30.07.1969

La 17 aprilie 1969, Republica Socialistă România a semnat Convenţia asupra imprescriptibilităţii crimelor de război şi a crimelor contra umanităţii, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 26 noiembrie 1968.

Principalele dispoziţii ale convenţiei prevăd că sînt imprescriptibile, indiferent de data la care au fost comise, crimele de război şi crimele contra umanităţii, aşa cum sînt definite în Statutul Tribunalului Internaţional de la Nurenberg din 1945, şi în special infracţiunile grave enumerate în convenţiile de la Geneva din 12 august 1949 pentru protecţia victimelor de război (conform acestor documente, sînt crime de război: asasinarea, torturarea, deportarea pentru muncă forţată sau în alte scopuri a populaţiei civile, omorîrea sau torturarea prizonierilor de război, jaful, distrugerea fără motiv a localităţilor şi devastarea nejustificată de necesităţi militare; sînt considerate crime împotriva umanităţii: omorurile, exterminările, înrobirea, exilarea, cruzimile faţă de populaţia paşnică, persecuţiile), precum şi crima de genocid şi actele inumane decurgînd din politica de apartheid.

Prevederile convenţiei se aplică atît persoanelor particulare care participă, ca autori sau complici la astfel de crime, incită direct la ele sau plănuiesc comiterea lor, cît şi reprezentanţilor autorităţii de stat care participă la comiterea lor sau le tolerează.

Statele părţi se obligă să adopte măsuri legislative sau de alt ordin pentru a asigura imprescriptibilitatea crimelor amintite precum şi extrădarea, conform normelor dreptului internaţional, a persoanelor care se fac vinovate de comiterea lor.

Pînă în prezent convenţia a fost ratificată de U.R.S.S. şi Republica Populară Polonă.

România a susţinut ideea imprescriptibilităţii crimelor de război şi a celor contra umanităţii şi s-a pronunţat în favoarea adoptării acestei convenţii, care stabileşte pe plan internaţional principii ce figurează şi în legislaţia noastră internă: articolul 121 din Codul penal al Republicii Socialiste România prevede că "Prescripţia nu înlătură răspunderea penală în cazul infracţiunilor contra păcii şi omenirii".

Potrivit prevederilor sale, convenţia este deschisă participării statelor membre ale O.N.U., ale instituţiilor specializate, statelor părţi la Statutul Curţii Internaţionale de Justiţie şi celor care sînt invitate în acest scop de Adunarea Generală a O.N.U. Această clauză contravine însă principiului universalităţii tratatelor internaţionale multilaterale al căror obiect şi scop interesează comunitatea internaţională în ansamblul său, făcînd imposibilă participarea la convenţie a unor ţări socialiste care nu sînt membre ale O.N.U., sau instituţiilor specializate.

În consecinţă, prin alăturatul decret de ratificare a convenţiei se prevede ca, la depunerea instrumentului de ratificare, să se formuleze o declaraţie care să exprime poziţia constantă a Republicii Socialiste România în problema participării la tratatele multilaterale. În textul acestei declaraţii s-a ţinut seama de termenii declaraţiei adoptate recent, în acest domeniu, la Conferinţa de la Viena pentru codificarea dreptului tratatelor.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România d e c r e t e a z ă:
Art. 1. Se ratifică Convenţia asupra imprescriptibilităţii crimelor de război şi a crimelor contra umanităţii, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 26 noiembrie 1968.
Art. 2. La depunerea instrumentului de ratificare a convenţiei se va face o declaraţie cu următorul conţinut:

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România declară că dispoziţiile articolelor 5 şi 7 din Convenţia asupra imprescriptibilităţii crimelor de război şi a crimelor contra umanităţii nu sînt în concordanţă cu principiul conform căruia tratatele internaţionale multilaterale al căror obiect şi scop interesează comunitatea internaţională în ansamblul său trebuie să fie deschise participării universale".
     


     Preşedintele Consiliului de Stat,
     NICOLAE CEAUŞESCU


Bucureşti, 29 iulie 1969.

Nr. 547.

CONVENŢIE
asupra imprescriptibilităţii crimelor de război şi a crimelor contra umanităţii, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 26 noiembrie 1968 (Rezoluţia 2391/XXIII)

Pin It